A-110-5/17

 • Nazwa:

  Prezes Sądu Rejonowego w Lesku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lesku

 • Oznaczenie konkursu:
  A-110-5/17
 • Stanowisko:

  Asystent sędziego

 • Termin zgłoszenia:

  Do dnia 19 stycznia 2018 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Lesku (pok. 104), bądź przesłać pocztą.
  W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 • Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  (art. 155a 6 ustavoř z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),
  5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy »wdawaniu dowodów osobistych.

 • Wyniki I etapu:
  b/d
 • Wyniki II etapu:
  b/d
 • Wyniki konkursu:
  b/d

Rejestr zmian dla: A-110-5/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d