Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Lesku

Wojciech Kolanko

tel.13 4689808
fax.13 4689808
email: dyrektor@lesko.sr.gov.pl

Zakres zadań i kompetencji:
 Dyrektor sądu:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ;
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach ;
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec urzędników i innych pracowników (pracowników obsługi) sądu ;
  • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani urzędnicy i pracownicy obsługi sądu ;
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu ;
  • sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądu, w zakresie powierzonych mu zadań.