Dyrektor Sądu Rejonowego w Lesku ogłasza konkurs na zastępstwo

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lesku ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo urzędnika sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - 2 etaty

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-110-1/18
 • Stanowisko:

  protokolant/sekretarz sądowy

 • Termin zgłoszenia:

  Do dnia 10 września 2018 r. 25 września 2018 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Lesku (pok. 104), bądź przesłać pocztą.
  W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

  OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU

 • Wymagane dokumenty:
  1. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Lesku z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata (nr telefonu, adres e-mail),
  2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  6. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  8. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na podstawie RODO,
  9. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
  10. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje,
  11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Składane oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 • Wyniki I etapu:
 • Wyniki II etapu:
 • Wyniki konkursu:

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu Rejonowego w Lesku ogłasza konkurs na zastępstwo

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d