III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
tel. 13 46898 12


Przewodniczący Wydziału
SSR Robert Maślanka

 

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Halina Bereżańska
tel. 13 46898 12

Właściwość rzeczowa:

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
W postępowaniu dotyczącym małoletnich m.in. sprawy:

 • o alimenty,
 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o zmianę orzeczenia w zakresie  alimentów,
 • o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • o przysposobienie,
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • o umieszczenie małoletniego  w rodzinie zastępczej,
 • o ustanowienie kontaktów z małoletnim.

W postępowaniu dotyczącym dorosłych m.in. sprawy:

 • o ustanowienie opieki prawnej wobec osoby ubezwłasnowolnionej,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ( zmiana orzeczenia , ustanie obowiązku ),
 • o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • o umieszczenie  w domu pomocy społecznej,
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody (osoby psychicznie chorej, osoby z zaburzeniami psychicznymi)

W postępowaniu dotyczącym nieletnich m.in.:

 • sprawy dotyczące przejawów demoralizacji nieletnich i popełnianie przez nich czynów karalnych oraz stosowanie wobec nich środków wychowawczych i poprawczych.

 rodzinny@lesko.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 111 budynku Sądu (I piętro)

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1800
 • od wtorku do piątku w godzinach 800 do 1400

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d