Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Lesku jest Prezes Sądu.


Skargę/wniosek można złożyć:

  • na piśmie za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Lesku

Plac Konstytucji 3 Maja 9,

38 – 600 Lesko

lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego;


  • za pośrednictwem poczty elektronicznej:  administracja@lesko.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
  • ustnie do protokołu ( skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracownika Oddziału Administracyjno – finansowego tutejszego Sądu – pokój 104 w każdy wtorek w godzinach od 08:30 do 14:00).


Skarga/wniosek powinny zawierać: datę wniesienia, imię, nazwisko ( nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi/wniosku i w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga/wniosek. Formularz skargi/wniosku można pobrać ze strony internetowej Sądu.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli. Pozostawia się bez rozpoznania skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.


Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.01.98.1070) – Rozdział 5a ( art. 41a – 41 c). Nowelizacja ustawy, m.in., w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. ( Dz.U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz. U. z dnia 6 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.  

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski