KD-110-3/18

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Lesku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.. poz. 246 ze zm.) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-110-3/18
 • Stanowisko:

  Stażysta - docelowo sekretarz sądowy

 • Termin zgłoszenia:

  Do dnia 04 stycznia 2019 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Lesku (pok. 104), bądź przesłać pocztą.
  W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 • Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Lesku, z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
  2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisany własnoręcznie,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z RODO wraz z podpisaną Klauzulą Informacyjną Administratora Danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 • Wyniki I etapu:
 • Wyniki II etapu:
 • Wyniki konkursu:

Rejestr zmian dla: KD-110-3/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d