Monitoring

  1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest :
    Prezes Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą Plac Konstytucji 3 Maja 9;
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lesko.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres sądu.
  3. Monitoringiem wizyjnym w Sądzie objęto: wejścia i wyjścia z budynku, hol i korytarze na parterze i I piętrze, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku oraz parking.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z oraz art.222 Kodeksu Pracy),
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań).
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rejestr zmian dla: Monitoring

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Wdowiak
Dokument z dnia:
2018-09-04
Publikacja w dniu:
2018-09-04
Opis zmiany:
b/d